Home » ลิขิตชีวิต by พงศกร
ลิขิตชีวิต พงศกร

ลิขิตชีวิต

พงศกร

Published
ISBN :
Paperback
639 pages
Enter the sum

 About the Book 

เมือคนไขทีควรจะหายขาดและกลับบานไดกลับทยอยกันเสียชีวิตโดยไมมีเหตุผล พัทธยา ศัลยแพทยหนุมหลอจึงจำเปนตองคนหาถึงสาเหตุการตายเหลานัน หากทวายิงสืบคนเขาใกลความจริงมากเพียงไร เขากยิงตืนตระหนก เมือพบวาสิงทีเกิดขึนกับคนไขพวกนันคือการการุณยฆาต...ฆาดวยความปราณีMoreเมื่อคนไข้ที่ควรจะหายขาดและกลับบ้านได้กลับทยอยกันเสียชีวิตโดยไม่มีเหตุผล พัทธยา ศัลยแพทย์หนุ่มหล่อจึงจำเป็นต้องค้นหาถึงสาเหตุการตายเหล่านั้น หากทว่ายิ่งสืบค้นเข้าใกล้ความจริงมากเพียงไร เขาก็ยิ่งตื่นตระหนก เมื่อพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนไข้พวกนั้นคือการการุณยฆาต...ฆ่าด้วยความปราณี เพื่อให้คนไข้พ้นไปจากความทุกข์ทรมาน เมื่อความตายและฆาตกรวนเวียนอยู่ไม่ไกล จึงเป็นหน้าที่ของชายหนุ่มที่จะต้องหยุดยั้งมันเอาไว้ให้ได้ ก่อนที่ความตายนั้นจะมาถึง พลอยโกเมน หญิงสาวที่เขารักจนสุดหัวใจ